Komplexní fyzioterapeutická péče v Health+

No items found.

Můžete na začátek shrnout, jaké fyzioterapeutické služby H+ klientům poskytuje? Co vše může fyzioterapeutická péče zahrnovat?
Fyzioterapie je zdravotnický obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a terapií poruch funkce pohybového aparátu. Má širokou škálu uplatnění od prevence přes řešení funkčních potíží pohybového aparátu, jako jsou bolesti kloubů, šlach, svalů či páteře, až po obnovení funkce po úrazech či operacích. Je užitečná všude tam, kde je pohybový aparát přetěžován jednostrannou pracovní zátěží, intenzivním sportem a podobně. V rámci fyzioterapeutické péče klientům nabízíme diagnostiku a individuální fyzioterapii vysokoškolsky vzdělanými fyzioterapeuty s nadstandardním časem trvání terapie. Na základě úvodního rozhovoru, který slouží pro zjištění anamnézy klienta, a následného vyšetření fyzioterapeut stanovuje tzv. fyzioterapeutický plán, který realizuje pomocí pohybové, manuální či fyzikální terapie. Úzce spolupracujeme s našimi lékaři všech specializací, nejčastěji osobními lékaři, neurology, ortopedy a dalšími potřebnými specialisty, kteří fyzioterapii jako součást komplexní léčby klientům mohou doporučit. Poskytujeme péči všem věkovým kategoriím od narození až po seniorský věk.

S jakými zdravotními problémy vás klienti navštěvují nejčastěji? Odlišuje se to nějak v případě dětí, dospívajících, dospělých a seniorů?
Nejčastějším důvodem, proč lidé vyhledávají pomoc fyzioterapeuta, jsou bolesti pohybového aparátu a pohybová omezení. Vysoké procento našich klientů tvoří lidé s bolestmi zad či šíje (lidé v produktivním věku i děti), ramenních nebo nosných kloubů, jako jsou kyčelní a kolenní klouby). Ve vyšším věku jsou častější artrózy a omezení hybnosti, ale i poruchy koordinace a rovnováhy. Významnou prevencí pádů v seniorském věku jsou cvičení zaměřená na zlepšení svalové souhry a rovnovážná cvičení. Kromě toho je zřejmá paralela mezi fyzickou aktivitou a dobrou mentální kondicí. Mezi klienty Health+ je i mnoho aktivních sportovců, kteří občas přicházejí s přetížením šlach či svalů po vyšší zátěži nebo z důvodu dlouhodobého přetížení jednostranným sportem bez vhodné pohybové kompenzace. Také bolesti zad a šíje jsou mnohdy způsobeny dlouhodobým přetěžováním pohybového aparátu jednostrannou pracovní zátěží nebo dlouhodobým sezením v nevhodné poloze, se špatným ergonomickým zajištěním. To si ostatně díky práci z domova v době pandemie mnozí vyzkoušeli. Obnovit limitovanou funkci pohybové soustavy pomáhá fyzioterapie nejen v těchto případech, ale i po prodělaném úrazu či operaci.

Jak je tomu v případě fyzioterapie u dětí?
Fyzioterapie u dětí a dospívajících je poměrně specifická. V raném dětství nejčastěji řešíme kvalitu pohybového vývoje. Na základě pozorování a vyšetření pohybového projevu dítěte potom fyzioterapeut navrhuje rodičům vhodný způsob pohybové stimulace, formou hry či pomocí speciálních technik. Obzvláště u malých dětí je každodenní terapie v rukách rodičů, fyzioterapeut rodiče zaškolí a následně je koriguje. U dětí předškolního a školního věku se nejčastěji setkáváme s vadným držením těla, které se stává velkým problémem civilizované společnosti. Jednou z příčin je nedostatek dynamické zátěže. Fyzioterapie může být i součástí přípravy na těhotenství a porod, značně pomůže urychlit poporodní adaptaci.

Mohou klienti se na fyzioterapii objednat sami, nebo je musí doporučit jejich osobní lékař, rehabilitační lékařka, neurolog či jiný specialista?
Je vhodné, aby klient, který poprvé přichází na fyzioterapii, prošel vyšetřením rehabilitačního lékaře či lékaře s odbornou specializací, nejčastěji z oboru neurologie, ortopedie, pediatrie nebo gynekologie. Fyzioterapii jako součást léčebného přístupu může též doporučit osobní lékař. Fyzioterapeut je odborník vzdělaný v oblasti diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu. Lékař svým předchozím vyšetřením vyloučí jiné možné zdroje bolesti, jež primárně s pohybovým systémem nesouvisí, a upozorní fyzioterapeuta na případná rizika nebo limity, které je třeba při poskytování fyzioterapie respektovat. Osobní či specializovaný lékař může také využít možnosti konzultace a odeslat klienta na vyšetření k rehabilitačnímu lékaři, který je v oblasti poruch pohybového aparátu a možností jejich ovlivnění díky své atestaci hluboce orientován. Má kompetenci předepisovat další doplňující vyšetření, cíleně rozepisuje postup fyzioterapie včetně fyzikální terapie, případně vedle ambulantně probíhající terapie indikuje i rehabilitační pobyt v lůžkovém nebo lázeňském zařízení. Pokud klient chce absolvovat pouze fyzioterapeutickou konzultaci třeba v případě vhodného pohybového režimu, kompenzace při sportu či v otázce ergonomie práce, není předchozí lékařské vyšetření nutné.

V jakých případech by lidé určitě měli zvážit návštěvu na fyzioterapii?
U dětí určitě v případě opožděného či nerovnoměrného pohybového vývoje, asymetrie, vadného držení těla, skolióza nebo jiné deformity páteře. Rodičům, jejichž děti mají tyto typy problémů, jistě doporučí návštěvu pediatr. U dospívajících a sportovců mnohdy dochází k přetížení šlach či kloubů rychlým růstem nebo nadměrnou fyzickou zátěží, jsou to například úponové bolesti, distorze hlezenního kloubu, vymknuté kotníky, poruchy klenby nožní, ale i dechové potíže. Obecně lze říci, že pokud člověka trápí intenzivní nebo dlouhodobější bolesti pohybového aparátu, měl by se určitě poradit se svým lékařem, který ho vyšetří a případně fyzioterapii doporučí. Zvážit návštěvu u fyzioterapeuta mohou i ženy v těhotenství, protože fyzioterapie může pomoci při bolestech zad, ale také při přípravě na porod, je možné využít rovněž poporodní fyzioterapie pánevního dna a podobně. Fyzioterapeutická péče pomáhá mírnit také zdravotní obtíže spojené s menopauzou – osteoporózu, stavy po gynekologických operacích, poruchy funkce svalů pánevního dna, například lehčí stupně inkontinence nebo po operaci prostaty u mužů. Při potížích s otěhotněním, může v určitých případech pomoci fyzioterapie podle metody paní Ludmily Mojžíšové.

Jak probíhá první kontakt fyzioterapeutky s klientem, který přichází poprvé? Provádí se nějaká diagnostika jeho obtíží? Můžete upřesnit, jakou má podobu?
Fyzioterapeut při zahájení terapie provádí celkové či cílené vyšetření pohybového aparátu, včetně zjištění cílené anamnézy klienta. Součástí vyšetření je vyšetření stoje, chůze, vyšetření hybnosti páteře a kloubů, svalové síly, zkrácených a oslabených svalových skupin, základních pohybových stereotypů, případně i další cílená funkční vyšetření. Cílem je pomoci klientovi najít potenciální zdroje jeho obtíží. Na základě tohoto vyšetření se pak provádí individuální fyzioterapie. Aby mohl fyzioterapeut dobře zhodnotit vyšetřované funkce, potřebuje vidět i palpovat, tj. pohmatem vyšetřovat danou část těla, úvodní vyšetření tedy probíhá u klienta vysvlečeného do spodního prádla. Je dobré, když s tím klient počítá a vybere si takové, ve kterém se bude cítit komfortně.

Jaké fyzioterapeutické metody a techniky fyzioterapeutky využívají? A lze říci, jaké z nich patří v případě nejčastějších problémů většinou k těm nejúčinnějším?
Při individuální fyzioterapii je používaná celá řada přístupů a metod, které se mohou u každé terapeutky mírně lišit i tím, jaké má za sebou postgraduální studium a výcvik. Protože většina klientů přichází s bolestí či nějakých pohybovým omezením, nejčastěji užívanými technikami jsou manuální techniky – mobilizace, měkké techniky svalů, kůže, vaziva, fascií (obaly svalů), a dalších a některé z řady fyzioterapeutických metod – například dle Brüggera, McKenzieho, Mojžíšové, Vojty, dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře, ACT a senzomotorické cvičení na labilních plochách, jako jsou balanční pomůcky, úseče či pěnové podložky. Výběr přístupu provádí fyzioterapeut na základě předchozího vyšetření klienta podle vhodnosti pro konkrétního klienta a jeho potíže. Součástí terapie je i doporučení kompenzačních cvičení, vhodných pohybových aktivit nebo ergonomické poradenství, například úprava pracovního prostředí. Nejúčinnějším přístupem je ten, který je pro konkrétního klienta srozumitelný a je schopný v něm na základě doporučení pokračovat doma, protože úspěch fyzioterapie závisí z velké části na aktivním přístupu klienta a pravidelném provádění doporučených cvičení.

Můžete klientům, kteří s fyzioterapií v Health+ nemají osobní zkušenost, více přiblížit, jaké máte profyzioterapii k dispozici prostory a prostředky?
Fyzioterapie probíhá v krásném prostředí rekonstruované historické RInghofferovy vily, kde mám k dispozici již 3 fyzioterapeutické ordinace vybavené lehátkem, podložkou a různými pomůckami na cvičení, jako jsou třeba míče, therabandy (gumové pásy s pružným odporem), nestabilní podložky k tréninku rovnováhy a stability a další pomůcky. Nejčastěji používaným nástrojem jsou ale ruce fyzioterapeuta.

Kolik fyzioterapeutek o klienty polikliniky aktuálně pečuje?
V současné době pracuje na klinice 7 fyzioterapeutek, z hlediska prevence a rozšíření možností je také možné využít služeb velmi zkušeného odborně školeného maséra pana Pavla Straky. V součinnosti s lékaři a recepcí se snažíme, aby byl termín na fyzioterapii nabídnut v nejbližším možném termínu, na zkrácení doby aktivně pracujeme například i tím, že jsme rozšířili tým fyzioterapeutů a zavedly skupinové cvičení.

Má fyzioterapie smysl jen v případě akutních či chronických problémů, nebo také v rámci prevence pro zachování zdraví pohybové soustavy u lidí, kteří nemají akutní obtíže?
Stejně jako v jiných oborech medicíny, je vždy lepší potížím předcházet. Ve fyzioterapii platí, že funkce formuje orgán (strukturu). Pokud dlouhodobě nevhodně přetěžuji třeba kyčelní kloub, nejprve se objeví pohybové omezení, bolest a později, pokud nedojde k nápravě, dochází i ke změně na úrovni struktury – například rozvoj artrózy. Proto je například důležitá kompenzace při jednostranných sportech nebo pracovní zátěži. Zde může fyzioterapeut na základě svého vyšetření odhalit případná rizika a navrhnout vhodnou kompenzaci, upravit polohu při práci atd.

Jak pravidelně je vhodné fyzioterapii absolvovat?
V případě akutních potíží může být frekvence fyzioterapie častější, 1–2x týdně, u některých poruch i častěji. Jakmile se podaří nalézt vhodnou autoterapii, kterou klient může provádět doma a na zlepšení stavu se aktivně podílí sám, frekvence návštěv ordinace se může snížit, záleží na vývoji stavu a rychlosti zlepšování potíží.

Děkujeme za rozhovor.

Galerie

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.