Ochrana osobních údajů

Program H plus, a.s.  při poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje, proto společnost  zavedla potřebná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně revidována a aktualizována a veškeré služby jsou poskytovány v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a jakož i další související evropské i vnitrostátní legislativy.

Bližší informace o ochraně osobních údajů pro jednotlivé kategorie jsou dostupné zde:

IDENTIFIKACE A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Program H plus, a.s. 

IČ: 275 879 08

Sídlo: Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28040

Telefon: +420 227 071 111

E-mail: recepce@programhplus.cz

ID datové schránky: jntu4sq

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec je kontaktní osobou, na kterou se můžete obrátit pro řešení svých dotazů, požadavků nebo jakýchkoliv jiných podnětů k tématu ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Program H plus, a.s.

Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 605 559 920

E-mail: gdpr@programhplus.cz

ZÁJEMCI O SLUŽBY

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY 

Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů

Program H plus, a.s. zpracovává osobní údaje poskytnuté jí zájemci o služby zejména prostřednictvím kontaktních formulářů nebo jiných nástrojů komunikace, kterou zájemce sám zvolí. Takto poskytnuté údaje zpracováváme na základě vysloveného souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy (údaje nutné pro její příprav a uzavření).

Účely zpracování zahrnují plnění smlouvy (komunikace a výměna informací před uzavřením smlouvy v rozsahu nutném pro její sjednání) a marketingová a propagační činnost.

Kategorie zpracovávaných údajů

Program H plus, a.s. zpracovává zejména následující osobní údaje nezbytné ke sjednání smluvního vztahu nebo k podpoře a propagaci činnosti společnosti:

 • identifikační údaje – titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, údaje zdravotní pojišťovny apod.,
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, mobilní telefon, e-mailová adresa,
 • záznamy o komunikaci – chat, SMS, emaily.

Získávání osobních údajů

Program H plus, a.s. získává osobní údaje od zájemců o služby PHP na základě jejich poptávky. 

Způsoby a doba zpracování osobních údajů

Zpracování je prováděno pověřenými zaměstnanci, a to jak v listinné, tak i elektronické podobě. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Lhůty pro odstranění a likvidaci údajů se řídí spisovým a skartačním řádem společnosti Program H plus, a.s., který respektuje požadavky platných právních předpisů a zásadu minimalizace (ke zpracování dochází po dobu nutnou k dosažení konkrétního účelu zpracování). Na zpracování některých osobních údajů se podílejí rovněž smluvní partneři (distribuce firemního časopisu, IT služby a podpora, marketingová podpora apod. Spolupráce se třetími stranami je ošetřena smlouvami o zpracování osobních údajů, které vymezují rozsah, účel i způsoby, jakými se třetí strany podílejí na zpracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů 

K předávání osobních údajů do třetích zemí nedochází.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají pacienti tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;
 • právo na jejich opravu nebo výmaz, v případě, že není nutné je dále zpracovávat pro plnění zákonných povinností nebo poskytování sjednaných služeb;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost vybraných údajů;
 • další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@programhplus.cz. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními platné právní úpravy. V případě, že pacient nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

PACIENTI

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ

Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů

Program H plus, a.s. získává a zpracovává osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních a dalších služeb  v souladu s  platnou  legislativou, zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, atd. Některé údaje zpracovávané nad rámec zákonného pověření zpracovává Program H plus, a.s.  se souhlasem pacienta.

Účely zpracování zahrnují poskytování zdravotních služeb (specializovaná ambulantní péče a personalizovaná zdravotní péče), zpracování povinných agend souvisejících zejména s financováním zdravotní péče, vedením zákonných registrů a vedením statistických záznamů (zdravotní pojišťovny apod.), zajištění bezpečnosti (kamerový systém) nebo poskytování specifických služeb v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (klientská zóna, mobilní aplikace)

Kategorie zpracovávaných údajů

Program H plus, a.s. zpracovává zejména následující osobní údaje nezbytné k poskytování služeb a výkon povinností poskytovatele zdravotních služeb:

 • identifikační údaje – titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, státní příslušnost apod.,
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, mobilní telefon, e-mailová adresa,
 • údaje o zdravotním stavu – anamnestické údaje, přijaté údaje od pacientů nebo jiných poskytovatelů, zjištěné údaje o zdravotním stavu získané přímými vyšetřovacími metodami, přístrojovými nebo laboratorními vyšetřeními, průběh a výsledky vyšetření a léčby, další významné okolnosti související se zdravotním stavem a s postupem poskytování zdravotní péče,
 • údaje o zdravotním pojištění – zdravotní pojišťovna, vykazování diagnóz, plnění smluvních povinností vůči pojišťovnám a obdobným institucím),
 • záznamy o komunikaci (chat, SMS, emaily, aplikace) a další údaje – údaje o pracovním zařazení, fotografie, registrační údaje k zajištění přístupu do klientské zóny a mobilní aplikace, správa hesel, evidence přístupů, logy obsahující informace jako IP přístroje, název přístroje, verze operačního systému, konfigurace aplikace při použití aplikace, datum a čas využití aplikace a další statistiky apod.),
 • údaje kontaktních osob a osob určených pacientem – jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, vztah k pacientovi.

Získávání osobních údajů

Program H plus, a.s. získává osobní údaje zejména od pacientů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a vedením zdravotnické dokumentace, případně na základě smluvních vztahů nebo z registrů a evidencí, jejichž údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb využívá (např. údaje zdravotních pojišťoven, národních zdravotních registrů apod.)

Způsoby a doba zpracování osobních údajů

Zpracování je prováděno pověřenými zaměstnanci, a to jak v listinné, tak i elektronické podobě. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která se liší podle jednotlivých účelů zpracování a řídí se spisovým a skartačním řádem společnosti Program H plus, a.s., který respektuje požadavky platných právních předpisů a zásadu minimalizace (ke zpracování dochází po dobu nutnou k dosažení konkrétního účelu zpracování). Na zpracování některých osobních údajů se podílejí rovněž smluvní partneři (distribuce firemního časopisu, IT služby a podpora apod.) Spolupráce se třetími stranami je ošetřena smlouvami o zpracování osobních údajů, které vymezují rozsah, účel i způsoby, jakými se třetí strany podílejí na zpracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů 

Osobní údaje pacientů, včetně údajů o zdravotním stavu, může Program H plus, a. s. předávat v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb spolupracujícím poskytovatelům zdravotní péče (laboratoře, nemocnice, spolupracující lékaři a jiný zdravotnický personál). Dále jsou poskytovány veřejným či komerčním zdravotním pojišťovnám v souvislosti s úhradami zdravotní péče. Některé údaje jsou v rozsahu platné legislativy předávány také orgánům veřejné správy (např.  orgány hygieny, národním zdravotním registrům, ČSSZ apod. Údaje o zdravotním stavu mohou být se souhlasem pacienta předány také jemu určeným fyzickým osobám, a to v rozsahu, který pacient stanoví.

K předávání osobních údajů pacientů do třetích zemí nedochází.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají pacienti tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;
 • právo na jejich opravu nebo výmaz, v případě, že není nutné je dále zpracovávat pro plnění zákonných povinností nebo poskytování sjednaných služeb;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost vybraných údajů;
 • další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@programhplus.cz. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními platné právní úpravy. V případě, že pacient nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

ZAMĚSTNANCI

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ

Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů

Program H plus, a.s. získává a zpracovává osobní údaje za účelem vedení pracovně-právní agendy v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a další platné předpisy atd. Některé údaje zpracovávané nad rámec zákonného pověření zpracovává Program H plus, a.s.  se souhlasem zaměstnanců.

Účely zpracování zahrnují plnění úkolů zaměstnavatele (vedení povinných pracovněprávních agend), zajištění bezpečnosti (kamerový systém) nebo poskytování benefitů a dalších plnění v souvislosti s výkonem práce.

Kategorie zpracovávaných údajů

Program H plus, a.s. zpracovává zejména následující osobní údaje nezbytné k zajištění zákonných a smluvních povinností zaměstnavatele:

 • identifikační údaje, tj. jméno včetně titulů, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, číslo bankovního účtu,
 • kontaktní osobní údaje – bydliště (trvalé, přechodné), telefonní čísla, e-mailové adresy,
 • vzdělání – vysvědčení, diplomy, doklady o odborných kursech a školeních apod.
 • profesní životopis včetně pracovních posudků,
 • pracovní zařazení – zastávaná funkce, pracoviště,  
 • aktivity pracovní a s prací související – prováděné výkony, zařazení do směn a služeb,  
 • přístupy do počítačových systémů, nastavení přístupů ke konkrétním zpracovávaným osobním údajům,
 • přístupy do chráněných prostor,  
 • evidence docházky a pracovní doby,
 • mzdové a platové údaje – platové zařazení, poskytnutí odměn, výkazy práce, vyplacená částka na bankovní účet, vyplacená částky pokladnou v hotovosti, dovolená a její čerpání, pracovní neschopnost, absence na pracovišti, částky srážky ze mzdy zasílané ve prospěch odborové organizace po souhlasu odboráře,  
 • údaje evidované a zasílané pro účely důchodového zabezpečení,
 • údaje poskytované zaměstnanci pro účely ověření jeho příjmů u bankovní instituce,
 • údaje poskytované exekutorům, soudům, policii a dalším státním nebo soukromým organizacím dle jejich potřeb na základě zákona,
 • zdravotní pojišťovna – zdravotní výkony pro proplacení úhrady zdravotnickému zařízení za jejich provedení,
 • evidence identifikačních údajů osoby při vstupu do neveřejných objektů,
 • posudek o zdravotní způsobilosti k práci,
 • údaje rodinných příslušníků – jméno, příjmení, datum narození, příbuzenský vztah, zaměstnavatel manžela/manželky, kontaktní údaje,
 • nahrávání telefonních hovorů na vybraných telefonních číslech,
 • záznamy o komunikaci (chat, SMS, emaily, aplikace) a další údaje – fotografie, správa hesel, evidence přístupů, logy obsahující informace jako IP přístroje, název přístroje, verze operačního systému, konfigurace aplikace při použití aplikace, datum a čas využití aplikace a další statistiky apod.).

Získávání osobních údajů

Program H plus, a.s. získává osobní údaje zejména od zaměstnanců v souvislosti s vedením povinné evidence a plněním úkolů zaměstnavatele, případně na základě smluvních vztahů nebo z registrů institucí, se kterými v rámci plnění povinností spolupracuje (např. zdravotní pojišťovny, ČSSZ, apod.)

Způsoby a doba zpracování osobních údajů

Zpracování je prováděno pověřenými zaměstnanci, a to jak v listinné, tak i elektronické podobě. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která se liší podle jednotlivých účelů zpracování a řídí se spisovým a skartačním řádem společnosti, který respektuje požadavky platných právních předpisů zásadu minimalizace (ke zpracování dochází po dobu nutnou k dosažení konkrétního účelu zpracování). Na zpracování některých osobních údajů se podílejí rovněž smluvní partneři (IT služby a podpora, externí mzdová a účetní podpora apod.). Spolupráce se třetími stranami je ošetřena smlouvami o zpracování osobních údajů, které vymezují rozsah, účel i způsoby, jakými se třetí strany podílejí na zpracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů 

Osobní údaje zaměstnanců může Program H plus, a. s. předávat orgánům finanční a sociální správy, zdravotním pojišťovnám zaměstnanců a jiným orgánům či institucím, v souladu s platnou legislativou. Některé osobní údaje zpracovávané v rámci agendy zaměstnaneckých benefitů mohou být předávány poskytovatelům různých služeb (stravenky, vzdělávání, cestovní kanceláře, volnočasové aktivity a podobně).

K předávání osobních údajů pacientů do třetích zemí nedochází.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají pacienti tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;
 • právo na jejich opravu nebo výmaz, v případě, že není nutné je dále zpracovávat pro plnění zákonných povinností nebo poskytování sjednaných služeb;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost vybraných údajů;
 • další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@programhplus.cz. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními platné právní úpravy. V případě, že pacient nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

SMLUVNÍ PARTNEŘI

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLUVNÍCH PARTNERŮ

Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů

Za účelem zajištění některých interních procesů, v souvislosti se zajištěním provozu polikliniky a v souvislosti s plněním svých smluvních závazků zpracovává Program H plus, a.s. osobní údaje svých smluvních partnerů, fyzických osob, a zástupců smluvních partnerů, právnických osob. Právním titulem pro tato zpracování je plnění smluvních závazků, případně udělený souhlas. 

Kategorie zpracovávaných údajů

Program H plus, a.s. zpracovává zejména následující osobní údaje nezbytné k zajištění zákonných a smluvních povinností:

 • identifikační údaje – titul, jméno, příjmení, datum narození apod.,
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, mobilní telefon, e-mailová adresa,
 • IČO, sídlo 
 • bankovní spojení
 • pracovní zařazení
 • záznamy o komunikaci (chat, SMS, emaily, aplikace) a další údaje – fotografie, správa hesel apod.

Získávání osobních údajů

Program H plus, a.s. získává osobní údaje zejména od smluvních partnerů v souvislosti s plněním smluvních závazků.

Způsoby a doba zpracování osobních údajů

Zpracování je prováděno pověřenými zaměstnanci, a to jak v listinné, tak i elektronické podobě. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Lhůty pro odstranění a likvidaci údajů se řídí spisovým a skartačním řádem společnosti Program H plus, a.s., který respektuje požadavky platných právních předpisů a zásadu minimalizace (ke zpracování dochází po dobu nutnou k dosažení konkrétního účelu zpracování). Na zpracování některých osobních údajů se podílejí rovněž smluvní partneři (distribuce firemního časopisu, IT služby a podpora, externí účetní firma, marketingová podpora apod.). Spolupráce se třetími stranami je ošetřena smlouvami o zpracování osobních údajů, které vymezují rozsah, účel i způsoby, jakými se třetí strany podílejí na zpracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů 

Nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají pacienti tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;
 • právo na jejich opravu nebo výmaz, v případě, že není nutné je dále zpracovávat pro plnění zákonných povinností nebo poskytování sjednaných služeb;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost vybraných údajů;
 • další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@programhplus.cz. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními platné právní úpravy. V případě, že pacient nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.