No items found.
26
.
10
.
2023

Inovativní přístup Health+

V soukromé poliklinice Health+ aktivně hledáme inovativní řešení, která klientům přinášejí další roky zdravého a činného života. Nedílnou součástí komplexní a personalizované péče je sofistikovaný přístup k dataminingu využívající analýzu velkých objemů dat k vytváření zdravotních profilů.

No items found.

Tyto inovace nám umožňují  posouvat monitorování a vyhodnocování klíčových indikátorů. Z hlediska prevence patří mezi nejdůležitější ukazatele zdravotního stavu hladina cholesterolu a glykovaného hemoglobinu (HbA1c).

Sledování obou těchto parametrů je zásadní součástí preventivní péče. Vyšší hodnoty cholesterolu či krevní glukózy (glykémie) jsou významnými rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. V Health+ pravidelně měříme a vyhodnocujeme tyto parametry u svých klientů, jak individuálně, tak i v rámci souhrnného ročního monitoringu. Na základě získaných laboratorních hodnot se automaticky vyhledáváme klienty, u kterých se hodnoty nedaří snížit, a u kterých následně provede jejich osobní lékař revizi aktuální léčby.

Vysoká úspěšnost prevence

Letošní skupinu pro roční monitoring tvořilo více než 33 532 dospělých klientů (podmínkou bylo, aby klient měl v Health+ více záznamů alespoň po dobu dvou let). U 736 klientů první měření zaznamenalo zvýšenou hodnotu cholesterolu. Při druhém měření bylo u 33 % z nich zjištěna úprava hodnoty do normálu, u většiny ostatních klientů se hodnoty přiblížily alespoň doporučené normě. Pouze menšina (celkem 70 klientů) měla, z různých příčin, opakovaně všechny či většinu hodnot nad limit, bez známek zlepšení. Tato skupina byla podrobena hloubkové analýze lékařských záznamů a pozvána na mimořádné prohlídky s cílem znovu upravit jejich životosprávu a najít optimální nastavení medikace.

Ordinace osobního lékaře v Health+

Stejná skupina 3 532 klientů byla podrobena zkoumání hodnoty glykovaného hemoglobinu, který je markerem dlouhodobé hladiny cukru (glukózy) v krvi a je klíčovým indikátorem v diagnostice a managementu diabetu. Jednou z nejvýznamnějších komplikací diabetu je poškození malých i velkých tepen, tzv. mikroangiopatie a makroangiopatie, projevující se i významně vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Ze 160 klientů s alespoň jedenkrát pozitivním nálezem (tedy vyšší hodnotou glykovaného hemoglobinu), bylo 37 z nich dlouhodobě nedostatečně kompenzováno a dosahovalo opakovaně vyšších než doporučených hodnot tohoto parametru. U těchto klientů byla analyzována jejich veškerá dokumentace a byli pozváni na mimořádnou prohlídku. Pro lepší pochopení příčin jim byl nabídnut kontinuální monitoring hladiny glukózy v intersticiální tekutině po dobu nejméně čtrnácti dnů. Jde o minimálně invazivní telemetrické měření pomocí speciálních senzorů připevněných náplastí obvykle v oblasti paže, které vysílají informace do přijímače, kterým může být i mobilní telefon pacienta. Sebraná data jsou sdílena jak s diabetologem, tak s osobním lékařem. Tato metoda umožňuje přesněji pochopit, co se děje s hodnotami cukru v běžném denním režimu v reálném čase. Cílem je personalizovaná úprava životosprávy, optimalizace dávek i časování medikace vedoucí k celkovému zlepšení managementu metabolismu cukru u pacienta.

V Health+ stavíme svou prémiovou péči na několika hlavních pilířích, kterými jsou péče stálého osobního lékaře, dostatek času na pacienta, osobní přístup všech zaměstnanců a dostupnost všech potřebných odbornosti na jednom místě. Digitalizace a datová analýza umožňuje nabízet skutečně personalizovanou zdravotní péči ve vysokém standardu.

Galerie

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás.